Post image

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 2

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 2

Đọc thêm ...
Post image

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 1

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 1

Đọc thêm ...
Post image

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 2

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 2

Đọc thêm ...
Post image

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 1

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - CƠ SỞ 1

Đọc thêm ...
Post image

QUYẾT ĐỊNH 1003

BAN HÀNH CHI PHÍ THU THÊM VÀ GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU CHO MÔ PHỎNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHO XẠ TRỊ TRÊN MÁY CT MÔ PHỎNG 4D VÀ XẠ TRỊ TRÊN MÁY TRUEBEAM

Đọc thêm ...
HOTLINE 0916 248 159