BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc gồm :

- TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng: Giám đốc

Và 03 Phó giám đốc:

- TS.BS.CKII Đặng Huy Quốc Thịnh

TS.BS.CKII Diệp Bảo Tuấn

- BS.CKII Võ Đức Hiếu

 

HOTLINE 0916 248 159