BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế theo Thông tư 02/2017/TT-BYT

Bảng giá TT02

Bảng giá TT39

Bảng giá Giải phẫu bệnh theo yêu cầu

Bảng giá Điện tim, XQ theo yêu cầu

Bảng giá Xét nghiệm theo yêu cầu

Bảng giá Phẫu thuật, Thủ thuật theo yêu cầu

HOTLINE 0916 248 159